Skip links

Çalışma Alanlarımız

Cora Hukuk Çalışma Alanları

Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm müvekkillerimize hukuki destek sağlarız.

Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz.

Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz.

Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.

Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.

Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespitini yaparız. Hukuki tüm riskleri rapor halinde müvekkillimize sunarız.

Yatırım kararı alındığında niyet mektubu ve mutabakat metnini oluştururuz. Satış sözleşmelerini, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesini takip ederiz.

İpotek kurulması ve ipotek terkini gerçekleştiririz.

Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeleri hazırlarız.

Tapu iptal ve tescil davaları, Men’i müdahale, Şuf’a, geçit hakkı davalarını çözümleriz.

Tezyid-i bedel, Şuyulandırma bedelinin arttırılması ve kamulaştırma davalarında 20 yılı aşan tecrübemizle sonuca gideriz.

Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, vakıf taşınmaz tahsis işlemleri ve mortgage işlemlerinde hizmet veririz.

Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporunu tamamlayarak, müvekkillerimizin en doğru kararı almalarını sağlarız.

İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibini yapar, iptali için yargısal yollara başvururuz.

Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetler, ihtilafların oluşmadan önlenmesini sağlarız.

Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibini gerçekleştiririz.

Gayrimenkul finansmanı konusunda müvekkillerimize danışmanlık veririz.

Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız.

Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz sektörler: İlaç, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, reklam, medya, sigortacılık, gıda ile büyük çaplı gayrimenkul ve sanayi yatırımlarıdır.

Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerini kaleme alırız. Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatını sağlarız.

Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılmasını gerçekleştiririz.

Şirketler ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi ve günlük ticari işlemleri konularında danışmanlık hizmeti veririz.

Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin kaleme alınması, distribütörlük, satın alma, franchise, bayilik, lojistik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanmasını sağlarız.

Şirketler hukukundan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idare davalarında müvekkillerimizi temsil ederiz.

Ticaret ve şirket davalarında, yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi geniş bir perspektifte hizmet veririz.

Ortak girişimler ve hissedarlık ilişkilerini, hakların kullanımını, genel kurul toplantılarını, kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğunu denetleriz. Özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasını sağlar, azınlık ve imtiyazlı hakların korunmasını, sermaye piyasası ile uyumlaşma çalışmalarını ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafları yönetiriz.

İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında da hizmet sunarız.

Rekabet hukuku kurallarına uyum ile birleşme ve devralmaların kontrolüne ilişkin hususlarda danışmanlık veririz. Bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumuna sunulması konularında müvekkillerimizle birlikte çalışırız.

Sözleşmeleri rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendiririz. Müvekkilleri şafak baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil ederiz. Danıştay nezdinde iptal davalarını yürütürüz.

Türk Rekabet Hukuku hakkında seminerler, çalıştaylar, şirket içi eğitimler düzenleriz. Uyumluluk denetimi ve temsili baskınlar düzenleyerek, risk ve kriz yönetimi konularında danışmanlık veririz. Risklerinizi oluşmadan önleriz. Oluşanları da hasarsız atlatmanız için çalışırız.

Sigorta ve reasürans ihtilaflarına ilişkin hukuki danışmanlık vermekte ve yol göstermekteyiz. Karmaşık sigorta ve reasürans uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin müzakereler yürütmekteyiz. İhtilafların dava yolu veya sulhen veya alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile halli üzerinde özenle çalışmaktayız.

Banker’s Blanket Bond poliçeleri, muhtelif üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçeleri, işveren sorumluluk sigorta poliçeleri, yönetici ve müdür sorumluluk poliçeleri, inşaat sigortası poliçeleri, yangın sigortası poliçeleri, mekanik arıza sigortası poliçeleri, ferdi kaza sigorta poliçeleri ile tüketici taleplerinden doğan birçok pek çok ihtilaf ile ilgili olarak danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.

Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç aldıran hizmetler sunarız. Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin müvekkillerimize yol gösteririz. Onları temsil ederiz. Ortaya çıkan cezaların uzlaşmayla çözülmesini sağlarız.

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize yüksek kalitede hizmet veririz.

Vergi planlaması konularında danışmanlık veririz. İç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek sunar, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılmasını sağlarız. İdareden özelge ve görüş alınması, tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvururuz. Son durumda da, vergi mahkemeleri ve Danıştay huzurunda dava açılması gibi hizmetleri aşama aşama müvekkillerimize sunar ve çözüm üretiriz.

Vergi davaları, mukteza sürecinde teknik destek verilmesi, vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi, uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı, uluslararası ve yurt içi vergi planlaması, vergisel yeniden yapılandırma, vergi incelemesi danışmanlığı, transfer fiyatlandırması, gümrük uzlaşmaları ve incelemeleri konularını kapsamaktadır.

Vergi Hukuku bir hukuk dalı olarak aynı zamanda muhasebe ve finans konularını da kapsamaktadır. Vergi Hukuku Uzmanlarımız şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması, vergi incelemelerinde ve transfer fiyatlandırmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel anlaşmaları da dikkate alarak, birleşme- devralma ve bölünme işlemleri sırasında şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması gibi hizmetleri de vermekteyiz.

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde karşılamaktayız.

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz.

Adaletin tesisi için uluslararası hukuk imkânları da dâhil olmak üzere her türlü yasal başvuru yollarını ivedilikle ve özenle kullanılmaktayız.

Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri, şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular, askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği uzman avukatlarımızın hizmet verdiği konulardır. Ceza soruşturmalarını ve davalarını zarar görmeden en uygun çözümle sonlandırmak için çalışırız.

Borçlar Kanunu genel hükümlerini içeren sözleşmeleri kaleme alır ve ifa ederiz.

Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli, malvarlığının veya işletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız.

Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kumar ve bahis, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi şirket ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve anlaşmazlıkların çözümü yoğun olarak çalıştığımız konulardır.

Borçlar Hukuku alanında en çok açılan davalar gerek sözleşmeden gerekse haksız eylemden doğan sorumluluk davalarıdır.

Kusura dayanmayan sözleşme dışı yani kusursuz sorumluluk davalarını da uzman avukatlarımızla takip etmekteyiz.

Borçlar yasasındaki kusursuz sorumluluk halleri, temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam kullananın sorumluluğu, tüzel kişinin organın haksız eyleminden sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri, aile reisinin sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, komşuluk hukukundan doğan ödevlere aykırılık yoğun olarak ele aldığımız konulardır.

İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız. Birimin sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmeti veririz.

İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar uzman avukatlarımız tarafından ele alınır ve çözüm yoluna gidilir.

İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerimize yardımcı oluruz.

İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerini hızla revize eder, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırırız.

İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerini ve şartlarını hazırlarız.

İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibini yaparız.

İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılmasını sağlarız.

İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmeleri hazırlarız.

AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık veririz.

Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesini sağlarız. Toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerini yürütürüz ve sözleşmelerini kaleme alırız. Şirket içi iş yönetmeliklerini hazırlarız.

Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık veririz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık veririz.

İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki İş Kanunu hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenleriz. Bu şekilde, insan kaynakları yönetiminin yürürlükteki hukuk mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı oluruz.

Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde oluşturulması konusunda uzman avukatlarımızdan hizmet almaktadırlar.

Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda müvekkillerimizi sürekli bilgilendiririz.

Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenler, şirket yönetmeliklerini oluşturur ve yönetiminde destek oluruz.

Rekabet etmeme yükümlülüklerini düzenleriz. Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesine yardımcı oluruz.

Şirketlerin üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler veririz. Çokuluslu şirketler bünyesinde yapılan birleşme ve devralmalar sırasında iş hukuku danışmanlık hizmeti sunarız.

Çalışanların ücret ve yan haklarıyla, üst düzey yöneticilere tanınan hak paketleri konusunda hukuki görüş veririz.

Büyük ölçekli ve çokuluslu şirketlerde çalışanlara hisse ve benzeri haklar verilmesi ve planlamasında destek oluruz.

Başkaca bir çözüm kalmayıp, hukuki ihtilafla karşı karşıya kaldığında yasal çözümün elde edilmesi konusunda destek ve takipçi oluruz.

İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm sürecinde müvekkillerimizi temsil eder, haklarını savunuruz.

Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi veya leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi,

Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü, yasal takibi, icra takibi,

Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,

Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması,

İflas takibi,

Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,

İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi,

İflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,

Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi, alacaklılar ile görüşmeler, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal yardım ve işlemlerin yapılması,

Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

Şirket iflasının ertelenmesi veya en az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi.

Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir.

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız otoritelerin yaptıkları işlemlere karşı idari başvurularda bulunuruz. Bu başvurular için tüm gerekli takibi yaparız.

İdari başvurumuzun arzu edilen şekilde neticelenmemesi durumunda, idare mahkemeleri nezdinde iptalini isteriz. Davanın takibini ve sonuçlandırılmasını gerçekleştiririz.

Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibini yerine getiririz.

Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat davalarını takip eder, sonuçlandırırız.

Vergisel düzenlemelerin sıklıkla değişikliğe uğraması nedeniyle Devlet ve mükellef arasında oluşan vergi uyuşmazlıklarını çözmek için çalışırız, müvekkillerimize yol gösteririz.

Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaktayız. Spor hukuku uzmanı avukatlarımız ortaya çıkan uyuşmazlıkları en doğru şekilde çözmektedirler.

Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerini titiz bir şekilde kaleme alır, tanzim ve müzakere ederiz.

Sporcuların lisans alması ve transfer süreçlerini aşama aşama yönetiriz.

Sportif faaliyetler sektöründe yöneticilere yönelik eğitimler ve seminerler düzenleriz.

Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti veririz.

Sporda hak mahrumiyetleri konusunda müvekkillerimize danışmanlık veririz.

Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları önünde spor hukuku uzman avukatlarımızla temsil ederiz.

Ulusal veya yerel spor turnuvalarının organize edilmesine destek oluruz.

Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarına, Ulusal Olimpiyat Komitelerine, Spor Kulüplerine aşağıdaki hizmetleri sunarız:

Ana Sözleşmelerinin hazırlanmasında uzman avukatlığımız çerçevesinde destek verilmesi,

Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, uluslararası standartların ve teknik dokümanların uygulanması ve mevcut uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi,

Uluslararası turnuvalar için teklif aşamasından organizasyonun sonuna kadar hukuki destek sağlanması,

Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarının çözümü için çalışırız.

Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık sağlarız.

Kulüplerin “UEFA Financial Fair Play” kurallarına uygun yapılanması için danışmanlık veririz.

Profesyonel sporcuların ve Spor Kulüplerinin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluklarını tam olarak bilmeleri amacıyla eğitimler ve seminerler düzenleriz.

Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve atletlerin lisans başvurularını yaparız.

Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularını gerçekleştiririz.

Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzim edilmesi ve kaleme alınmasını gerçekleştiririz.

Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri konularında hukuki danışmanlık veririz.

Spor ve buna bağlı yan sektörlerde yer alan taraflar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, adli ve idari para, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetleri sunarız.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ve bunlara bağlı mevzuat kapsamında ilgili taraflara mevzuat ile uyum konusunda hukuki destek veririz.

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu yuvanın bir gün dağıldığını görmek istemez. Aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ailenin devamını güçleştirebilir. Arzu edilmese de boşanma gündeme gelebilir. Psikolojik ve hukuki bir süreci olan boşanmanın en doğru şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak en başarılı şekilde sonlandırılması tüm aile bireyleri için büyük öneme sahiptir. Uzman Aile Hukuku Avukatlarımızla bu hassas süreci müvekkillerimizin en az maddi ve manevi hasarla atlatmaları için çalışırız. Başarılı bir boşanmanın her iki taraf için de gerçekleşmesi ve anlaşmayla sonuçlanması için çözümler üretiriz.

Boşanma davasının sonuçlanma süresi boşanma davasının türüne ve adliyedeki iş yoğunluğuna bağlı değişir. Anlaşmalı boşanma davası en kısa süren boşanma davası türüdür. Genellikle, birkaç duruşma sonunda mahkemece karar verilmektedir. Anlaşmalı boşanma olmayan boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları denir. Davacılar ve davalılar (taraflar), anlaşmalı boşanmadan farklı olarak; boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususlarında bir uzlaşmaya varamamış olduklarından bu davalarda hâkim daha fazla araştırma yapar ve birçok tanık dinler. Bu durum da yargılamanın uzamasına sebep olur.

Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma ve ayrılık davalarına bakmaya görevlidir.

Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin, eşlerden birinin talebi üzerine, kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanılarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

İnsanoğlu en eski çağlardan beri çevresindekilerle ilişki halindedir. Özellikle yerleşik hayata geçiş ile birlikte kişiler arasındaki ilişkilerin hukuki bir zemine oturtularak düzenlenmesi önem kazanmaya başlamıştır. İşte sözleşmeler hukuku böyle bir ihtiyacın sonucunda doğmuştur. Modern hukuk sistemlerinin pek çoğunun temelini oluşturan Roma Hukuku’nda contractus olarak ifade edilen “sözleşme”, IusCivile (Roma’da, Roma yurttaşlarına uygulanan hukuk sistemi) tarafından kabul edilen ve borç doğuran, taraflar arasında borç ilişkisi kuran bir hukuki işlem olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar “sözleşme” denildiğinde ilk olarak akla borç doğurucu sözleşmeler gelmekte ise de esas itibariyle “sözleşme” kavramı sadece borç doğurucu sözleşmeleri değil, eşya, miras, aile ve kişiler hukuku gibi özel hukuk alanındaki diğer sözleşmeleri de kapsadığı gibi idare hukukuna ilişkin sözleşmeleri ve hatta birey-devlet ilişkilerinin düzenlendiği toplum sözleşmelerini (anayasaları) dahi kapsamaktadır.

Günümüzde ise doktrin ve uygulamada akit, bağıt ve mukavele olarak da kullanılmakta olan “sözleşme”, iki ya da daha fazla tarafın bir hukuki sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları şeklinde tanımlanmaktadır. Kişiler, kanunların ve emredici hükümlerin, başka bir ifade ile hukuk düzenin çizdiği sınırlar içerisinde kalmak şartıyla, kendi aralarında, iradelerine uygun ve geçerli olacak şekilde hukuki ilişki kurabilmek amacıyla sözleşme yaparlar. Yapılan bu sözleşmeleri, bir anlamda kişilerin kendi kanunları olarak tanımlamak da mümkündür. Zira taraflar karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarında bulunarak sözleşme yapmakla, bu sözleşmenin taraflar açısından bağlayıcı ve vazgeçilmez bir nitelik kazandığını ve bundan sonra tarafların müşterek rızası olmadıkça bu sözleşmeden dönülemeyeceğini  kabul ederler (ahde vefa – pactasundservanda). Bu nedenle kişilerin sözleşme ilişkisine girmeden önce, bu sözleşme ile kendileri için ne gibi hak ve yükümlülüklerin düzenlendiğini bilmeleri ve sözleşmeyi bu farkındalık ile yapmaları büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan bilindiği gibi Anayasa’nın 48. maddesi uyarınca “sözleşme özgürlüğü” esastır; ancak bu serbesti kişilere sınırsız bir hak bahşetmez. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Bu nedenle kişilerin sadece mevcut sözleşme kapsamında özel bir takım hususlarda bilgi sahibi olması da haklarının ve yükümlülüklerinin farkındalığı için yeterli değildir. Sözleşmenin, tarafların ne istediklerini tam olarak ortaya koyacak ve iradelerinin aynı amaca yönelik olacak şekilde kaleme alınması önemlidir. Öte yandan sözleşme ile ilgili ileride yaşanması muhtemel sorunların çözümünde, sözleşmeler hukukuna hâkim olan eşitlik, nisbilik ve üçüncü kişiler aleyhine borç kurulamaması, sözleşmelerin rızailiği, dürüstlük, sözleşmelerde ivazlılık (karşılıklılık), hakimin takdir yetkisine sahip olması gibi bir takım genel ilkelerin dikkate alınması gerekliliği, bugün gerek doktrin gerekse yargı içtihatlarınca kabul edilmektedir.

İnsanoğlu en eski çağlardan beri çevresindekilerle ilişki halindedir. Özellikle yerleşik hayata geçiş ile birlikte kişiler arasındaki ilişkilerin hukuki bir zemine oturtularak düzenlenmesi önem kazanmaya başlamıştır. İşte sözleşmeler hukuku böyle bir ihtiyacın sonucunda doğmuştur. Modern hukuk sistemlerinin pek çoğunun temelini oluşturan Roma Hukuku’nda contractus olarak ifade edilen “sözleşme”, IusCivile (Roma’da, Roma yurttaşlarına uygulanan hukuk sistemi) tarafından kabul edilen ve borç doğuran, taraflar arasında borç ilişkisi kuran bir hukuki işlem olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar “sözleşme” denildiğinde ilk olarak akla borç doğurucu sözleşmeler gelmekte ise de esas itibariyle “sözleşme” kavramı sadece borç doğurucu sözleşmeleri değil, eşya, miras, aile ve kişiler hukuku gibi özel hukuk alanındaki diğer sözleşmeleri de kapsadığı gibi idare hukukuna ilişkin sözleşmeleri ve hatta birey-devlet ilişkilerinin düzenlendiği toplum sözleşmelerini (anayasaları) dahi kapsamaktadır.

Günümüzde ise doktrin ve uygulamada akit, bağıt ve mukavele olarak da kullanılmakta olan “sözleşme”, iki ya da daha fazla tarafın bir hukuki sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları şeklinde tanımlanmaktadır. Kişiler, kanunların ve emredici hükümlerin, başka bir ifade ile hukuk düzenin çizdiği sınırlar içerisinde kalmak şartıyla, kendi aralarında, iradelerine uygun ve geçerli olacak şekilde hukuki ilişki kurabilmek amacıyla sözleşme yaparlar. Yapılan bu sözleşmeleri, bir anlamda kişilerin kendi kanunları olarak tanımlamak da mümkündür. Zira taraflar karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarında bulunarak sözleşme yapmakla, bu sözleşmenin taraflar açısından bağlayıcı ve vazgeçilmez bir nitelik kazandığını ve bundan sonra tarafların müşterek rızası olmadıkça bu sözleşmeden dönülemeyeceğini  kabul ederler (ahde vefa – pactasundservanda). Bu nedenle kişilerin sözleşme ilişkisine girmeden önce, bu sözleşme ile kendileri için ne gibi hak ve yükümlülüklerin düzenlendiğini bilmeleri ve sözleşmeyi bu farkındalık ile yapmaları büyük önem taşımaktadır.

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, “maddi tazminat davası” ve “manevi tazminat davası” olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş hukukundan kaynaklanan ihbar veya kıdem tazminatı, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Tazminat davalarına giren avukatlara halk arasında tazminat avukatı denilmektedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlaması ve ikincil mevzuatlarla gerek üretici, gerek satıcı, gerek ithalatçı ve gerekse teknik servis hizmeti vermekte olan firmaların sorumluluk alanları ve yükümlülükleri genişletilmiştir. Gemicioğlu Hukuk Bürosu mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermektedir.

Bu hizmetler içerisinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takip edilmesi, tüketici mevzuatı kapsamında idari ve regülatif kurumlar nezdindeki işlemlerin takibi ve iletişimin sağlanması, şirketlerin özellikle faaliyet alanına giren konularda bulunması zorunlu sertifika ve belgelerin alınması ve güncel mevzuata uygunluklarının denetlenmesi (Garanti Belgesi ve CE Sertifikası vs.), şirketlerin faaliyet alanına giren ürünlere ilişkin kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve uygunluk denetimlerinin yapılması, yetkili servis hizmeti sözleşmeleri ile tüketicilere sunulan teknik servis formlarının hazırlanması ve ilgili mevzuat değişiklikleri kapsamında güncelliğinin sağlanması, Değişik tipte ürün ve hizmet satışlarının hukuki uygunluğu konusunda hukuki destek verilmesi ile bu satışlara ilişkin altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, Mesafeli satışlar (özellikle internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması, Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi, tüm bu süreçler kapsamında risk analizlerinin yapılarak görüş bildirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda ülke çapında yürütülen bayi organizasyonu olan kurumsal firmaların bayileri ve kendilerinin ihtiyaç duydukları hizmetler teknolojik alt yapı ile sunulabilmektedir.